Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Z historie školy

1913 - 2013

První dvě žádosti nasobůrských občanů o vybudování vlastní školy v letech 1880 a 1892 byly zemskou školní radou zamítnuty. Teprve v září 1912 byla Nasobůrkám stavba dvoutřídní školy povolena. Ta započala 1. dubna 1913 a byla dokončena v září téhož roku. 10. září bylo zahájeno vyučování. Částka vynaložená na stavbu školy činila 56 tisíc korun. Rychlost,          s jakou byla škola postavena je i na dnešní dobu nevídaná a svědčí o zájmu tehdejší obce mít vlastní školu.
Prvními učiteli na škole byli Josef Faltýnek z Chudobína a František Všetečka. V lednu 1914 byla ustanovena první místní školní rada, v jejímž čele stanul Josef Coufal z Vísky.                 V několika následujících letech probíhaly na škole dokončovací práce a zlepšovala se její vybavenost. 8. května 1919 byla před školou vysazena lípa svobody.
Před druhou světovou válkou byly počty žáků ve třídách poměrně vysoké. Například v roce 1940 navštěvovalo školu 82 žáků v 1.-7. ročníku. Vyučovalo se ve třech třídách. Později však došlo k poklesu žáků v důsledku reorganizace a přejmenování měšťanských škol na školy hlavní. Do nich, na základě přijímací zkoušky, odcházeli žáci již ze 4. ročníku. V době válečných let se pohyboval průměrný počet žáků školy mezi padesáti a šedesáti.

Na sklonku války byla výuka ve škole pozastavena, neboť se zde ubytovali němečtí vojáci. Po osvobození, v říjnu 1945, vzniklo první rodičovské sdružení, jehož předsedou se stal      Josef Němec z Nasobůrek.
20. září 1945 byla výnosem ministerstva školství zřízena mateřská škola. Její provoz byl zahájen až 21. května 1946 v přízemí budovy školy. První učitelkou MŠ se stala Žofie Gošová      z Vranové Lhoty. Zapsaných dětí bylo dvacet jedna.
Od školního roku 1986/87 na škole pracuje jedno oddělení školní družiny, které navštěvují děti od 1. do 5. ročníku. V lednu 1997 došlo ke sloučení základní školy s mateřskou v jeden právní subjekt.
Právní subjektivitu má škola od roku 1995.
Z kroniky můžeme dále vyčíst, že v roce 1945 bylo na chodby a do všech místností školy zavedeno umělé osvětlení. K větší rekonstrukci školy došlo v 70. letech minulého století. Vyměnila se okna, upravil hlavní vchod, snížily stropy v bytě. Znovu byla pokryta střecha a část budovy nově omítnuta. Osmdesátá léta přinesla stavbu kotelny s ústředním vytápěním.
V letech 1997-1998 se uskutečnila půdní vestavba dvou tříd, kabinetů, ředitelny a sociálního zařízení. Rozšířily se tak stávající učební prostory, což přispělo ke zkvalitnění výuky                  i celkového prostředí. V letech 2005-2010 prošly rekonstrukcí obě výdejny stravy v MŠ a ZŠ a sociálního zařízení MŠ.