Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis do MŠ se koná ve období: 6. 5. - 10. 5. 2024.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
1. osobním podáním:     v období 6. 5. - 10. 5. 2024, od 6:30 - 8.00 hod. a od 14.00 - 16:00 hod., přímo v mateřské škole

2. datovou schránkou:   icwzm2x

3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce:   zs.nasoburky@gmail.com

 Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby "Žádost o přijetí" zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti   nepřihlíží. (Podepsaný a naskenovaný dokument              nestačí.)

4. poštou    Na obálku napište "Zápis do MŠ:" (Rozhodující je datum podání na poště.)

5. doručením do poštovní schránky školy  (Na obálku napište "Zápis do MŠ.")

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předá nebo elektronicky zašle jako přílohu:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ 

2. Evidenční list dítěte - potvrzený od dětského lékaře (Dítě musí být řádně očkováno.)

3. Rodný list dítěte (Při elektronickém zápisu zašle jeho kopii.)

4. Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce  (Při elektronickém zápisu zašle jeho kopii.)

 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad,        že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

​___________________________________________________________________________________________________

Doplňující informace:
 • Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo. Pokud nebude sděleno osobně při předání žádosti, ředitelka školy registrační číslo zašle elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu zákonného zástupce. Je třeba si jej zapamatovat.

 • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), a zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon)

 • Rozhodnutí o přijetí již není zasíláno, ale je vyvěšeno na webových stránkách školy  (www.zsamsnasoburky.cz - úřední deska - výsledky zápisu do MŠ) a také na místě obvyklém (hlavní vchodové dveře budovy školy) pod již zmiňovanými registračními čísly po dobu nejméně 15 dní. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen nejpozději 31. 5. 2024. 

 • Zákonní zástupci si mohou požádat o vystavení písemného "Rozhodnutí o přijetí."

 • "Rozhodnutí o nepřijetí" je zasíláno písemně poštou.

 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

 • Děti jsou přijímány na základě stanovených kritérií, která budou zveřejněna na webových stránkách školy před konáním zápisu.

 • Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií v uvedeném pořadí.

 • Má-li ředitelka pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

 • V souladu s § 6 odst. 3 zákona č.500/2004 (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí     k předškolnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí a to po předchozí telefonické domluvě.

 • zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34 b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může        i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 • Počet volných míst na rok 2024/2025:  7 – 8