Vítejte v ZŠ a MŠ Nasobůrky

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.

Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče,

v naší škole působí školní speciální pedagog. Vykonává samostatnou poradenskou činnost, která není přímou vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům[1].

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

V rámci metodické pomoci pedagogům se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte a pro snížení školní neúspěšnosti. Za tímto účelem realizuje konzultace a metodická setkání s pedagogy, může být též přítomen ve vyučovacích hodinách.

Nedílnou součástí práce školního speciálního pedagoga je i individuální podpora konkrétním žákům, v takovém případě se služba realizuje vždy s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce. 

O konzultaci se školním speciálním pedagogem mohou požádat i rodiče.

Kontakt: (Mgr. et Mgr. Jiří Kameník), e-mail: Jirkamenik@gmail.com

Rodiče, kteří souhlasí s tím, že školní speciální pedagog na škole působí, generální souhlas podepíší.

Svým podpisem stvrzují, že souhlasí, aby školní speciální pedagog:

  • Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
  • Vedl třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem.
  • Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá.
  • Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci.
  • Vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte.
  • Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole.
  • Prováděl anonymní šetření a průzkumy ve škole.
  • Informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech.

 

Pokud z výše uvedených bodů vzejde potřeba individuální speciálně pedagogické péče, budeme Vás vždy předem kontaktovat a žádat formou individuálního souhlasu.

Rozhodnou-li se rodiče, že generální souhlas s činností školního speciálního pedagoga nepodepíší, nemá školní speciální pedagog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat.

 [1] Tato služba vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Speciální pedagog o svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.